Wij organiseren Zomerconcerten, een Kunstwedstrijd en Rondleidingen!

Zoek
Sluit dit zoekvak.

ANBI stichting Voerman Stadsmuseum Hattem

Organisatie

Stichting Voerman Stadsmuseum Hattem, bekend als Voerman Stadsmuseum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8052.12.619

Missie

Het museum wil de Hanzestad Hattem, haar omgeving en haar unieke, bewogen historie onderzoeken, presenteren, documenteren en ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek.

Bestuur, nevenfuncties en rooster van aftreden

Het bestuur bestaat uit 5 personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd. 

Dit overzicht laat de functie, naam, nevenfunctie(s), datum aftreden en het termijn zien van de bestuursleden zien.

Functie

Naam

Nevenfuncties

Datum aftreden*

Termijn

Voorzitter

Dr. Ruurd Jan Roorda MBA

Directeur-Bestuurder Stichting Gezondheidshuis Stadshagen, Zwolle
Arts Jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland, Zwolle
Directeur Eigenaar AwardZ.org, zorg van waarde, en JuistDaarom.com coaching, Hattem
Voorzitter Raad van Toezicht Laboratorium Pathologie Oost-Nederland LabPON, Hengelo (Ov)
Lid Raad van Toezicht Woonzorgcentrum de Westerkim, Hoogeveen
Lid Raad van Toezicht SEIN Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening, Nijmegen
Voorzitter Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen

30-5-2026

1ste

Penningmeester

Allard van der Meer

Bestuurslid/projectmanager Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug

01-11-2026

2de

Secretaris

Bertus van ’t Holt

Penningmeester Stichting Rond Uit Hattem (Visit Hattem)

21-8-2024

3de

Lid

Marianne van Hall-Disch

Intermediair bij Stichting Leergeld Noord-Veluwe

07-12-2026

1ste

Lid

Harrie van de Ven

Lid van de Raad van Advies van PoweredbyHattem

01-06-2025

3de

* Toelichting rooster van aftreden.
Vanwege een bestaande discrepantie tussen de aanbeveling van de Governance Code Cultuur (GCC) inzake het rooster van aftreden (artikel 8, paragraaf 4) en de statuten van de stichting Voerman Stadsmuseum Hattem wordt afgeweken van de zittingstermijnen die het bestuur in kan nemen. De GCC beveelt een zittingstermijn van maximaal 2 x 4 jaar aan. De statuten schrijven periodes van 3 jaar voor. Gezien het juridisch kader prevaleren de bepalingen in de statuten en hierdoor heeft het bestuur besloten om de zittingstermijn voor bestuursleden maximaal 3 x 3 jaar te laten zijn. Dit zou betekenen dat de maximale zitting 9 jaar zou zijn in plaats van de in de GCC aanbevolen 8 jaar. Een extra jaar zitting nemen wordt door het bestuur niet als bezwaarlijk gezien. Wel heeft het bestuur besloten de statuten van de stichting op het punt van de zittingstermijn gelijk te trekken aan die van de GCC. Dit zal plaats vinden bij de eerst volgende statuten wijziging.

ANBI Vereniging Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

Organisatie

De vereniging Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8076.393.33 per 01-01-2013.

Bestuur Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

Het bestuur bestaat uit zes personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

 • Voorzitter: Sietse Mosselman
 • Secretaris: Anneke ten Pas
 • Penningmeester: Herman Schouten
 • Lid en redacteur: Bea Jansen
 • Lid: Carla te Winkel

Financiële jaarverslagen:

Doelstellingen Vereniging van Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor het Voerman Museum te Hattem, de daarin bijeengebrachte verzamelingen en de door het Museum georganiseerde activiteiten. 

Deze doelstelling tracht zij te verwezenlijken door:

 • het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten,
 • het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en dergelijke, die betrekking hebben op het werkterrein van het Museum of andere culturele activiteiten,
 • het eventueel periodiek uitgeven van een informatiebulletin over het Museum en de Vereniging,
 • het eventueel samenwerken met- en/of aansluiten bij elke organisatie, die kan bijdragen tot het bereiken van het door de verenging gestelde doel,
 • het, waar nodig en mogelijk, ondersteunen van het Museum bij zijn activiteiten,
 • het zo mogelijk uitgeven van publicaties, die zich richten op het werkterrein van het Museum,
 • het bevorderen van de uitbouw van de Museumcollectie, onder meer door het verwerven voor het Museum, dan wel het als vereniging in eigendom verwerven van kunstwerken uit schenkingen, legaten, ruil of door aankoop uit middelen van de vereniging, welke werken dan aan het museum in bruikleen worden gegeven,
 • alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI Stichting Jan Voerman

Organisatie

Stichting Jan Voerman Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8016.45.864.

Bestuur Stichting Jan Voerman:
Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Voorzitter: Harrie van de Ven
Secretaris: vacant
Penningmeester: Allard van der Meer
Lid: Willem Peter Voerman
Lid: Eric Jan Voerman

Missie en doelstellingen

De Stichting Jan Voerman heeft als doel het verzamelen en tentoonstellen van de werken van de schilders Jan Voerman Sr. en Jan Voerman Jr. en door publicaties zoveel mogelijk de cultuurhistorische waardes van deze schilders te belichten. De middelen voor deze doelen worden verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, donaties en subsidies. Daarnaast uit royalty’s verkregen uit publicaties. De werken van de schilders zijn opgenomen in de vaste collectie van het Voerman Stadsmuseum Hattem en op uitleenbasis bij collega musea.
Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.